INDIA

New Delhi, Prime Minister´s office / Dillí – Kanclelárie ministerského predsedu

Jaipur – Jantar Mantar observatory built 1728-1734 / Džaipur – Observatórium Jantar Mantar postavené 1728-1734
Jaipur, Jantar Mantar observatory,  23 m high Samrat Yantra.  Looks misty down in the middle. Something is wrong with my camera, maybe due to condensed water?  🙂  /  Džaipur, Observatórium Jantar Mantar, 23 m vysoký Samrat Yantra. Vypadá to zahmlene dolu v strede.  Niečo mám s foťákom, že by orosené sklo?  🙂

Jaipur – Amber Fort
Jaipur – Hawa Mahal –  Palace of the Winds / Džaipur –  Hawa Mahal – Palác vetrov

Fatehpur Sikri was commissioned by the Mughal Emperor Akbar (1542-1605) in 1564. He lived in Agra.  His two sons, twins, died there. He decided to go to Sikri, a small village at the time, for blessing of the Muslim Saint Sheikh Salim Chishti, who lived there.  When his son was born Akbar had a new capital built and named it Fatehpur Sikri. It took 14 years to build it / Fatéhpur Síkrí dal postaviť mogulský panovník Akbar Veľký (1542-1605) v roku 1564. Žil v Agre.  Jeho dvaja synovia, dvojičky, tam zomreli.  Rozhodol sa zájsť do Síkrí, v tom čase malej dedinky,  aby ho požehnal moslimský svätec šejk Salim Chishti, ktorý tam žil.  Keď sa mu narodil syn, dal Akbar postaviť nové hlavné mesto, ktoré pomenoval Fatéhpur Síkrí.  Stavali ho 14 rokov

Fatehpur Sikri – Diwan-i-Khas = Hall of Private Audience – unique central pillar. Notice its special shape. Its 36 serpentine brackets capital has a circular space at the top where the ruler used to sit during audiences. From there stone walkways – bridges – lead to all four corners of the bulding. His ministers used to sit there during audiences. All others were seated down on the floor. This could have been because of safety reasons or it could have been Akbar´s whim. Anyway, there is no other place in the world, where the throne would hover over the courtiers heads / Fatéhpur Síkrí – Diwan-i-Khas = Súkromná audienčná sieň – jedinečný ústredný stĺp. Všimnite si jeho zvláštny tvar. Na vrchole jeho hlavice, ktorá má 36 vlnovitých konzol, je okrúhly priestor, kde počas audiencií sedával panovník. Od hlavice sa ku všetkým štyrom rohom budovy rozvetvujú visuté galérie – mostíky. Počas audiencií na nich sedávali ministri. Všetci ostatní sedeli dolu na dlážke. Možno z bezpečnostných dôvodov, možno to bol Akbarov vrtoch. V každom prípade takáto trónna sieň, kde sa trón vznáša nad hlavami dvoranov, nikde inde na svete nejestvuje

Agra. Taj Mahal was commissioned by Mughal emperor Shah Jahan (1592-1666),  ruled 1628-1658,  as a mausoleum – memorial to his beloved wife Mumtaz Mahal. Construction started in 1631 and it took 22 years to complete it with the help of appr. 20,000 workers / Agra. Tadž Mahal dal postaviť mugalský vládca Šach Džahan (1592-1666), ktorý vládol 1628-1658, ako mauzóleum – pamätník jeho milovanej manželke Mumtaz Mahal. Výstavba začala v roku 1631 a trvala 22, pričom na nej pracovalo cca 20000 ľudí
Orcha / Orča

Marvelling at Khajuraho temple sculptures / Úžas nad výzdobou chrámu v Kadžuraho
Khajuraho. Kandariya Mahadeva, Hindu temple dedicated to Shiva, was constructed one thousand years ago / Kadžuraho. Hinduistický chrám Kandariya Mahadeva zasvätený Šivovi bol postavený pred tisíc rokmi