ABOUT ME

Thank you for visiting alajournal.com!

My name is Ala and I come from Slovakia. Learning foreign languages has always been my hobby as well as  history, art, literature, architecture and travelling. What a way to expand one´s horizons travel is! 

For those with eyes to see, there is always much to discover.

I would love to share some of my interesting discoveries with you, too. 

Enjoy my journeys with me    🙂

Ďakujem, že ste navštívili alajournal.com!

Volám sa Ala a pochádzam zo Slovenska. Od detstva ma vždy bavilo učenie sa cudzích jazykov, ako i dejiny, umenie, literatúra, architektúra a cestovanie. Cestovanie – aký úžasný spôsob na rozšírenie obzorov!

Na tých, ktorí majú oči otvorené, vždy čaká veľa objavov.  

Rada by som sa o niektoré moje zaujímavé objavy podelila aj s vami.

Užite si moje cesty so mnou  🙂

In my opinion this photo holds a hint of interesting symbolism:

Michelangelo´s Dying Slave – the marble original being in the Louvre –  is attached to a rock and strives to free himself – i.e. to detach himself from worldly kingdom and almost trancelike wanting to be with god

Geisha – originals are in Japan      😀    – in many aspects is an image of such liberation   🙂

 

Táto fotka obsahuje podľa mňa náznak zaujímavej symboliky: 

Michelangelov Umierajúci otrok –  mramorový originál sa nachádza v Louvri –  je spojený so skalou a snaží sa od nej oslobodiť – čiže odpútať sa od svetského kráľovstva a akoby v tranze chce byť s bohom
Geiša – originály sú v Japonsku   😀    –  v mnohých aspektoch je pojmom takéhoto oslobodenia   🙂