HISTORY

Nativity  1 :  Bethlehem,  Church of the Nativity – under the presbytery there is the Nativity Cave, the focal point of the church.  Seen columns are of polished pink sandstone and they are preserved from the original 4th Century basilica.  On them the crusade paintings of saints and Our Lady with baby Jesus cannot be seen very well  /  Narodenie 1 : Betlehem, Bazilika Narodenia – pod presbytériom je Jaskyňa narodenia, ústredný bod kostola.  Stĺpy, ktoré vidno, sú z lešteného ružového vápenca a sú zachované z pôvodnej baziliky zo 4. storočia.  Nie veľmi dobre na nich vidieť križiacke maľby svätcov a Panny Márie s jezuliatkom
Nativity 2 :  Bethlehem, Church of the Nativity –  silver star on the floor in the Nativity Cave marks the spot, where reputedly Jesus was born / Narodenie 2 :  Bethlehem,  Bazilika Narodenia – strieborná hviezda na podlahe v Jaskyni Narodenia označuje miesto, kde sa údajne narodil Ježiš
Nativity 3 : Bethlehem, Church of the Nativity – On this spot in the Nativity Cave reputedly the crib holding a baby – little Jesus –  was placed /  Narodenie 3 : Na tomto mieste v jaskyni Narodenia vraj stávali jasličky v ktorých bolo bábätko – malý Ježiško
Nativity 4 :  Rome, Basilica di Santa Maria Maggiore –  of Our Lady of the Snows, Crypt of the Nativity under the Papal Altar. In this crystal Reliquary of the Holy Crib the relics of the crib, in which repudly little Jesus was placed in Bethlehem, can be seen / Narodenie 4 : Rím, Bazilika Santa Maria Maggiore – Panny Márie Snežnej – Krypta Narodenia pod Pápežským oltárom. V tomto krištáľovom Relikviári svätých jasličiek vidno vnútri pozostatok jasličiek, v ktorých údajne v Betleheme bol Ježiško

Pergamon Altar 1:  Turkey, Pergamon – acropolis. On this spot appr. from 170 B.C. the Altar of Zeus stood, which was commissioned by Eumenes II as gratitude for escaping assassination. The altar was made of marble and was excavated by German archaeologists in 1878-1886 / Pergamonský oltár 1: Turecko, Pergamon – akropola. Na tomto mieste stál od cca roku 170 p.n.l. Diov oltár, ktorý dal postaviť Eumenes II ako poďakovanie za to, že sa mu podarilo uniknúť atentátu. Oltár bol postavený z mramoru a 1878-1886 ho vykopali nemeckí archelógovia
Pergamon Altar 2:  the Altar of Zeus in 2014 in Pergamon Museum in Berlin. It is more than 12 m tall, 36 m wide, 34 m deep. There is  a 2,3 m tall and 113 m long masterfully done frieze with raging Gigantomachy = Battle of Gigants with gods. However, the altar is currently not available to the public. Because of the museum reconstruction nobody can see it preliminarily as long as until 2019 / Pergamonský oltár 2: Diov oltár v r. 2014 v Pergamonskom múzeu v Berlíne. Výška vyše 12m, šírka 36m, hľbka 34m. Okolo je 2,3m vysoký 113m dlhý majstrovský vlys, na ktorom zúri Gigantomachia = Boj Gigantov s bohmi. Avšak oltár teraz nie je verejnosti prístupný, lebo z dovodu rekonštrukcie múzea ho predbežne až do roku 2019 nik neuvidí
Pergamon Altar 3: Detail of the East frieze of the Altar of Zeus: Alkyoneus, Athena, Gaia and Nike. Athena and Nike fight Alkyoneus. Alkyoneus was the strongest Gigant,  adversary of Heracles, one of the leaders of an uprising of Gigants against Olympian gods.  Gaia, depicted at the bottom as she rises up from the ground, was his mother. Goddess Athena is jerking at Alkyoneus´ hair and he is pathetically casting his eyes towards the sky. The fries is a grand meditation about order and chaos of the world /  Pergamonský oltár 3: Detail z východného vlysu Diovho oltára z Pergamonu: Alkyoneus, Aténa, Gaia a Niké. Aténa a Niké bojujú s Alkyneom. Alkyoneus bol najsilnejším Gigantom, protivník Herakla, jeden z vodcov vzbury Gigantov proti olympským bohom. Gaia, znázornená dolu ako vstáva zo zeme, bola jeho matka. Bohyňa Aténa uchopila Alkyonea za vlasy a on vrhá k nebu patetický pohľad. Vlys je grandióznou meditáciou o poriadku a chaose sveta