GEO

Strait of Gibraltar 1:  Rock of Gibraltar = at the beginning of the Strait of Gibraltar sailing from the Mediterranean into the Atlantic ocean, in the past it was designated to be the legendary northern Pillar of Hercules, Europe / Gibraltarsky prieliv 1: Gibraltarska skala = na začiatku  Gibraltarskeho prielivu pri plavbe zo Stredozemného mora do Atlantického oceánu, v minulosti ju považovali za legendárny severný Herkulov stĺp, Európa
Strait of Gibraltar 2: Jebel Musa,  i.e. Mountain of Moses, in the past identified as legendary southern Pillar of Hercules, sailing from the Mediterranean into the Atlantic ocean it can be seen to the left. Africa /  Gibraltarsky prieliv 2: Džabal Músa, čiže Mojžišova hora, v minulosti považovaná za legendárny južný Herkulov stĺp, je pri plavbe zo Stredozemného mora do Atlantického oceánu na ľavej strane začiatku Gibraltarskeho prielivu. Afrika
Strait of Gibraltar 3: Jebel Musa, i.e. Mountain of Moses on the African continent can be deciphered on the left side of the photo,  the Rock of Gibraltar can be deciphered next to the white ship on the right and straigh ahead between of them the Strait of Gibraltar towards the Atlantic. Mountain of Moses and Rock of Gibraltar were considered to be the legendary Pillars of Hercules and it was claimed that there was nothing behind them – Non Plus Ultra. It was the end of the earh / Gibraltarsky prieliv 3: Vľavo na fotke sa rysuje Džabal Músa, čiže Mojžišova hora na africkom kontinente, vpravo sa pri bielej lodi rysuje Gibraltarska skala a rovno medzi nimi je Gibraltarsky prieliv smer Atlantik. V minulosti považovali Mojžišovu horu a Gibraltarsku skalu za bájne Herkulove stĺpy a hovorili, že za nimi už nič nie je – Non Plus Ultra. Bol to kraj sveta
Strait of Gibraltar 4: This marmor bas-relief in Alhambra in Granada depicts the Pillars of Hercules and the band connecting them  originally had NON PLUS OULTRE inscribed on it = Non plus ultra, i.e. that there is nothing behind them.  However, when Columbus had discovered Amerika,  and it was found out that there was something more behind it, NON was erased, i.e. PLUS OULTRE remained. The Pillars of Hercules are part of both the coat of arms and the national flag of Spain /  Gibraltarsky prieliv 4: Na tomto mramorovom reliéfe v Alhambre v Granade je vyobrazenie Herkulových stĺpov a na stuhe, ktorá ich spája bol povodne nápis NON PLUS OULTRE = Non plus ultra, čiže že už za nimi nič nie je. Keď však Kolumbus objavil Ameriku, tak NON vymazali, lebo zistili, že za tým ešte niečo je, čiže ostalo PLUS OULTRE. Dodnes majú Herkulove stĺpy na španielskom erbe a španielskej národnej vlajke